ข่าวสาร

DBD Academy

หลักสูตรและหัวข้อวิชาที่เปิดเรียน ประจำปี 2561

posted by admin   | 2017-01-20 10:21:40

การอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2561

การเปิดเรียน

                       เปิด-ปิดรับสมัคร  30 พฤษภาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561

                       เปิด-ปิดเรียน     30 พฤษภาคม 2561 – 15 ตุลาคม 2561

 คุณสมบัติผู้เรียน

 • ผู้ประกอบธุรกิจ
 • ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • ผู้ประสงค์จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

หลักสูตรและหัวข้อวิชา  จำนวน 8 หลักสูตร 25 หัวข้อวิชา คือ

 • หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา คือ
  • ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
 • หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา คือ
  • กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์
  • การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
  • ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดออนไลน์
  • เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC
  • การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1
  • การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2
 • หลักสูตรเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
 • หลักสูตรการประกอบธุรกิจยุคการค้าเสรี ประกอบด้วย 2 หัวข้อวิชา คือ
  • การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC
  • เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ส่งออก
 • หลักสูตรบัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา คือ
  • ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
  • งบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • บัญชี...ชี้ช่องรวย
 • หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD) ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา คือ
  • จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี
  • สารสนเทศทางการบัญชี 1
  • สารสนเทศทางการบัญชี 2
  • วิเคราะห์งบการเงิน
  • งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
 • หลักสูตรภาษาธุรกิจต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา คือ
  • ภาษามลายู (Bahasa Melayu)
  • ภาษาเวียดนาม
  • ภาษาพม่า
  • การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business Writing)

หลักเกณฑ์การเรียน

 • สมัครเรียนผ่านทาง www.com เท่านั้น
 • สามารถเรียนได้ทันที หลังจากสมัครเสร็จแล้ว
 • Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้

           Username : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

           Password : ผู้เรียนกำหนดเอง

 • เมื่อสมัครเรียนในรายวิชาแล้วมีระยะเวลาในการเรียน 90 วัน กรณีที่เรียนไม่จบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชานั้น ๆ (ระยะเวลา 90 วัน/หัวข้อวิชา)
 • กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์การเรียนในวิชานั้น ๆ และต้องการสมัครเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนใหม่ ไม่สามารถเรียนต่อจากครั้งก่อนได้
 • ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ทุกบทในแต่ละหัวข้อวิชา
 • ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจบหัวข้อวิชานั้น ๆ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นสมาชิกและการเรียน

หลักเกณฑ์การจบ

          ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหน้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าจบรายวิชานั้นๆ ** ยกเว้น วิชาสารสนเทศทางการบัญชี 1 วิชาสารสนเทศทางการบัญชี 2 วิชาจรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี วิชาวิเคราะห์งบการเงิน และวิชางบกระแสเงินสด (Cash Flow) ต้องมีการทดสอบหลังการอบรม (Final)

 

การพิมพ์หนังสือรับรอง CPD

 • ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้ หลังจากสอบ Final test ผ่าน

การพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชา

 • ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาจากระบบได้หลังจากเรียนจบวิชานั้น ๆ